Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego rozstrzygnięty

22 lipca 2014 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 14 lip­ca nastą­piło roz­strzy­gnię­cie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wisu ogło­sze­nio­wego wspie­ra­ją­cego sprze­daż koni pol­skiej hodow­li. Przetarg wygra­ła fir­ma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego

2 czerwca 2014 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su ogło­sze­nio­we­go wspie­ra­ją­ce­go sprze­daż koni pol­skiej hodow­li. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Agnieszka Kopka, e‑mail: kopka@pzhk.pl, tel. 505 – 555-235.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 czerw­ca 2014 r., godz. 1400.

Przetarg na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w 2015 roku

16 kwietnia 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Ter­min skła­da­nia ofert został prze­dłu­żo­ny do 16 czerw­ca br., do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastą­pi w dniu 16 czerw­ca br. o godz. 1100.

Reklama na okładce paszportu konia

11 marca 2014 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na sprze­daż miej­sca rekla­mo­we­go na okład­ce pasz­por­tu konia. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi zgła­sza­nia ofert.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 24 mar­ca 2014 r., godz. 1100.

Organizacja MPMK w 2014 roku

28 listopada 2013 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Prezydium Zarządu Głównego PZHK na posie­dze­niu w dniu 21 listo­pa­da 2013 roku wybra­ło nastę­pu­ją­ce ofer­ty na orga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2014 roku: Przeczytaj cały wpis „Organizacja MPMK w 2014 roku” »

Przetarg na transpondery rozstrzygnięty

26 listopada 2013 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 18 listo­pa­da nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na dosta­wę trans­pon­de­rów dla potrzeb iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych na lata 2014 – 2015. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Psarach Małych, woj. wiel­ko­pol­skie.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2014 roku

23 października 2013 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2014 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 20 listo­pa­da 2013 r., godz. 1600.

Przetarg na dostarczenie transponderów służących do identyfikacji koniowatych, wraz z aplikatorami

16 września 2013 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 14 paź­dzier­ni­ka 2013 r., godz. 1200.

Przetarg na współorganizację MPMK w 2014 roku

9 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2014 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 27 wrze­śnia 2013 r., godz. 1600.

Organizacja ZT ogierów w 2013 roku

28 stycznia 2013 · Kategoria: Przetargi, ZT Ogierów · Rasa: , , , , ,

Informujemy, że w roku 2013 sta­cjo­nar­ny 100-dniowy tre­ning wierz­cho­wy ogie­rów ras szla­chet­nych odbę­dzie się w ZT Bogusławice, nato­miast sta­cjo­nar­ny 60-dniowy tre­ning zaprzę­go­wy ogie­rów rasy ślą­skiej oraz ogie­rów ras szla­chet­nych odbę­dzie się w ZT Książ.

Poniżej przed­sta­wia­my ter­mi­ny kwa­li­fi­ka­cji oraz prób dziel­no­ści:

  • ZT Bogusławice: kwa­li­fi­ka­cja 24 – 25. czerw­ca, pró­ba dziel­no­ści 02 – 03. paź­dzier­ni­ka;
  • ZT Książ: kwa­li­fi­ka­cja 13. sierp­nia, pró­ba dziel­no­ści 11 – 12. paź­dzier­ni­ka.

Szczegółowe warun­ki kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów poda­my na naszej stro­nie inter­ne­to­wej do 28 lute­go br.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2013 roku

4 października 2012 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2013 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 listo­pa­da 2012 r., godz. 1600.

Przetarg na współorganizację MPMK w 2013 roku

4 października 2012 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2013 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 listo­pa­da 2012 r., godz. 1600.

Przetarg na sprzedaż samochodu

7 lutego 2012 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu Ford Mondeo Kombi. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 15 lutego 2012 r., godz. 15:00. Przeczytaj cały wpis "Przetarg na sprzedaż samochodu" »

Przetarg na współorganizację MPMK w ujeżdżeniu w 2012 roku

18 stycznia 2012 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu w 2012 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 27 lute­go 2012 r., godz. 12:00.

Organizacja ZT w 2012 roku

15 grudnia 2011 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że prze­targ na orga­ni­za­cję Zakładów Treningowych dla kla­czy i ogie­rów wygra­ły nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty: Przeczytaj cały wpis „Organizacja ZT w 2012 roku” »

Organizacja MPMK w 2012 roku

9 grudnia 2011 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że prze­targ na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2012 roku wygra­ły nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty: Przeczytaj cały wpis „Organizacja MPMK w 2012 roku” »

Przetarg na transpondery rozstrzygnięty

19 października 2011 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, prze­pro­wa­dzo­nym w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2011 r., Komisja wybra­ła ofer­tę fir­my Bentley Polska Sp. z o.o.
Wszystkim ofe­ren­tom dzię­ku­je­my za zło­żo­ne ofer­ty.

Przetarg na współorganizację MPMK w 2012 roku

10 października 2011 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2012 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 21 listo­pa­da 2011 r., godz. 12:00.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2012 roku

10 października 2011 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2012 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 21 listo­pa­da 2011 r., godz. 11:00.

Przetarg na dostawę transponderów

29 września 2011 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych, wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Ostateczny i nie­prze­kra­czal­ny ter­min skła­da­nia ofert – 17 paź­dzier­ni­ka 2011 r., godz. 12:00.


Hodowca i Jeździec