Aktualności

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego

14 marca 2016 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su inter­ne­to­we­go z bazą rodo­wo­do­wą oraz użytkowo-hodowlaną koni. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Karolina Kisiel-Cichocka, e‑mail: kisiel@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 830-1600.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 11 kwiet­nia 2016 r., godz. 1400.

Hodowca i Jeździec