Aktualności

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, · Rasa:

Miłośników rasy konik pol­ski zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na łamach austra­lij­skie­go maga­zy­nu „Horses and People” (03/2016). W pre­zen­to­wa­nym arty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia naszych pol­skich koni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec.

Horses_and_People-kn
Hodowca i Jeździec