Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Wspomnień czas

4 stycznia 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Wspominamy Szwecję… czy­li Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich, któ­ry odbył się w 2018 roku w Bollerup. Polskie arde­ny wypa­dły bar­dzo dobrze, zdo­by­wa­jąc tytu­ły czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów. Następna Międzynarodowa Wystawa już w 2020 roku we Francji.
Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji zamiesz­czo­nej w piśmie Szwedzkiego Związku Ardeńskiego „Ardenner Nytt”. Czytaj dalej »

Inne oblicze fundacji prozwierzęcych

29 maja 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zachęcamy do obej­rze­nia pro­gra­mu, któ­ry 25 maja 2018 roku uka­zał się na ante­nie TVN24.
Dramat zwie­rząt w gospo­dar­stwie w Bereżnicy Wyżnej. Pomiędzy żywy­mi zwie­rzę­ta­mi leża­ły czte­ry mar­twe konie. Te, któ­re prze­ży­ły, są tak wychu­dzo­ne i zanie­dba­ne, że musi minąć dużo cza­su, by doszły do sie­bie. Tym razem winę pono­si fun­da­cja pro-zwierzęca!

List otwarty PZHK do Prezesa TVP w sprawie reportażu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie

27 marca 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listem otwar­tym Polskiego Związku Hodowców Koni do Prezesa Telewizji Polskiej w spra­wie repor­ta­żu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie.
List przed­sta­wia sta­no­wi­sko PZHK w spra­wach poru­sza­nych w repor­ta­żu autor­stwa Justyny Andersz-Rychter pod nazwą „Targowisko okru­cień­stwa” wyemi­to­wa­nym 13 mar­ca 2018 roku w „Magazynie Ekspresu Reporterów” na ante­nie TVP 2, doty­czą­cym Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”, któ­ry odbył się w dniach 19 – 20 lute­go br. w Skaryszewie.

Konie w Polskim Radiu

29 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konie i jeździectwo w mediach

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nagra­niem z Pierwszego Programu Polskiego Radia, z audy­cji Radio Dzieciom, pt. „Koń, jaki jest, każ­dy widzi” oraz z podzię­ko­wa­nia­mi Prezesa TKHK w Garwolinie – Pana Piotra Pyzy za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007 – 2013 wyróż­nio­ny został w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagro­dą spe­cjal­ną sta­tu­et­ką „ORŁY WPROST”. Gala odby­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Hodowla koni w Polsce – audycja

23 czerwca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z audy­cją Polskiego Radia doty­czą­cą hodow­li koni w Polsce.

Jeszcze raz o Skaryszewie: Tu nie dobija się koni

28 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Tekst arty­ku­łu: Barbara Gruszka-Zych

– Ogier idzie! – krzy­czy wła­ści­ciel sztu­ma. Tłum roz­dy­sku­to­wa­nych męż­czyzn roz­stę­pu­je się. Koń niczym model na wybie­gu prę­ży pęci­ny i kark. Choć wyda­je się, że nie ma warun­ków – jest rasy zim­no­krwi­stej – krę­py i sze­ro­ki. Czytaj dalej »

HIPPOKRYZJA – o Skaryszewie inaczej

12 kwietnia 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zapraszamy do prze­czy­ta­nia bar­dzo cie­ka­we­go arty­ku­łu autor­stwa pani Doroty Kozińskiej z Tygodnika Powszechnego, któ­ry w wywa­żo­ny i mądry spo­sób poru­sza temat Skaryszewa, hodow­li koni i moż­li­wych kon­se­kwen­cji uzna­nia koni za zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce. Poniżej znaj­dzie­cie frag­men­ty arty­ku­łu. Dzięki uprzej­mo­ści Tygodnika Powszechnego może­cie ten arty­kuł prze­czy­tać bez koniecz­no­ści logo­wa­nia się i kupo­wa­nia dostę­pu. Czytaj dalej »

Audycja o koniach w Jedynce

7 marca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do wysłu­cha­nia audy­cji z dnia 6 mar­ca 2017 roku poświę­co­nej „Wstępom” ska­ry­szew­skim oraz hodow­li koni zim­no­krwi­stych. Czytaj dalej »

Audycja o koniach dostępna online!

24 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Ogłoszenia

16 lute­go 2017 roku w ramach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia Krzysztof Szuster swo­ją audy­cję „Groch z Kapustą” w cało­ści poświę­cił koniom. Gośćmi pana Krzysztofa byli Panowie: Paweł Mazurek, pre­zes PZHK, Paweł Kleszcz, pre­zes WMZJ i Jacek Hebda, dyrek­tor radom­skie­go oddzia­łu WZHK.
Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wysłu­chać audy­cji, teraz macie szan­sę! Polskie Radio udo­stęp­ni­ło całą audy­cję w swo­im archi­wum, moż­na ją zna­leźć pod adre­sem: http://www.polskieradio.pl/7/5855

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

W ramach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, autor­ska cyklicz­na audy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym razem w cało­ści poświę­co­na koniom. Czytaj dalej »

Taka para! – Kamil Grzelczyk i Wibaro

17 października 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z fil­mem reży­se­rii Ryszarda Mościckiego, pro­duk­cji Szymona Taranta, pre­zen­tu­ją­cym aktu­al­ne­go Mistrza Polski w sko­kach przez prze­szko­dy Kamila Grzelczyka i jego konia WIBARO sp (Bajou Du Rouet hol. – Wiagra sp / Graf Quidam sp) hod. Mariana Skopa, wł. Bogdana Kuchejdy. Czytaj dalej »

Koniki polskie w australijskim magazynie „Horses and People”

14 marca 2016 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Miłośników rasy konik pol­ski zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem „Return to the wild”, któ­ry uka­zał się na łamach austra­lij­skie­go maga­zy­nu „Horses and People” (03/2016). W pre­zen­to­wa­nym arty­ku­le uka­za­ły się zdję­cia naszych pol­skich koni z SO Sieraków, PAN Popielno oraz RPN Zwierzyniec. Czytaj dalej »

Ekspansja konika polskiego na wschód

9 grudnia 2015 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Osoby wła­da­ją­ce języ­kiem rosyj­skim ser­decz­nie zapra­sza­my do lek­tu­ry arty­ku­łu pro­mu­ją­ce­go naszą rodzi­mą rasę konik pol­ski, któ­ry poja­wił się w rosyj­skim maga­zy­nie jeź­dziec­kim „Konny Mir”. Czytaj dalej »

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Koniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mo­wy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji nasze­go cza­so­pi­sma będzie­my pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­bu­je prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czy­li gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczel­ny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net – peł­ny zapis roz­mo­wy w archi­wum audy­cji.

Konie na antenie RDC

23 maja 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

W sobo­tę, 31 maja, rano audy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich miło­śni­ków koni. Audycję „Aktywna sobo­ta” jak co tydzień popro­wa­dzi Małgorzata Kron, a Jej gość­mi będą dr Michał Wierusz-Kowalski – redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i Agnieszka Kopka z Polskiej Agencji Promocji Jeździectwa. Czytaj dalej »

Media o koniach!

14 września 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zapraszamy do nowo utwo­rzo­nej zakład­ki na naszej stro­nie – Media o koniach. Będziemy sta­rać się zamiesz­czać w niej infor­ma­cje zna­le­zio­ne w mediach poza bran­żo­wych. Mamy nadzie­ję, że spodo­ba się Państwu ta nowa funk­cjo­nal­ność naszej stro­ny.

Końska audycja radiowa na stronach www

20 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Wczoraj – czwar­tek, 19 kwiet­nia br. – na ante­nie „Radia Dla Ciebie” gości­ły konie. Lekko, łatwo i przy­jem­nie zachę­ca­no do spę­dze­nia majów­ki w sio­dle i nie tyl­ko… Chcesz posłu­chać o czym mówi­li Katarzyna DowborMarek Siudym, jakie tema­ty poru­szy­li Lidia Kasperska, Agnieszka Kopka, Beata Wróblewska, Michał Wierusz-KowalskiRadosław Wiszniowski? Wejdź na stro­nę www.rdc.pl i zapo­znaj się z zare­je­stro­wa­nym mate­ria­łem audio. W niniej­szym lin­ku znaj­dziesz peł­ny zapis koń­skiej audy­cji radio­wej w inter­ne­cie. Sam posłu­chaj i powiedz innym… Razem spo­pu­la­ry­zuj­my sport i rekre­ację jeź­dziec­ką, wyści­gi, prze­mysł kon­ny. Dość uwie­rzyć i dzia­łać w imię koń­skiej spra­wy!!!

Konie w Radio dla Ciebie

18 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

W czwar­tek 19 kwiet­nia 2012 na ante­nie „Radia dla Ciebie”, będzie 3 godzin­ny blok poświę­co­ny koniom i jeź­dziec­twu pt.: „Majówka na koń­skim grzbie­cie”. W godzi­nach 9:00 – 12:00 będą oma­wia­ne koń­skie spra­wy…
Celem audy­cji jest zain­te­re­so­wa­nie ludzi jeź­dziec­twem i koń­mi, choć­by w cza­sie dłu­giej majów­ki. Czytaj dalej »

„Galop” w telewizorze

21 września 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Następny odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” przed nami. Dzisiaj (21 wrze­śnia br.) o godz. 22:30 na ante­nie TVP Sport zoba­czy­my m.in. rela­cję z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach roze­gra­nych w Łącku; wro­cław­ską galę ujeż­dże­nio­wą, czy­li CDI; zawi­ta­my na cham­pio­na­cie koni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie; podej­rzy­my zaprzę­gow­ców rywa­li­zu­ją­cych na Farmie Sielanka i poroz­ma­wia­my ze srebr­nym meda­li­stą Mistrzostw Świata Bartkiem Kwiatkiem. A na deser pre­zen­ta­cja zawod­ni­ków, któ­rzy będą repre­zen­to­wa­li nasz Kraj na WEG Kentucky 2010 oraz… kon­na piel­grzym­ka.
Dołączcie Państwo do gro­na sym­pa­ty­ków „Galopu” i zasiądź­cie dzi­siaj przed tele­wi­zo­ra­mi. Czytaj dalej »

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec