Aktualności

Zapraszamy na audycję

15 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W ramach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia, autor­ska cyklicz­na audy­cja Krzysztofa Szustera pt. „Groch z Kapustą” tym razem w cało­ści poświę­co­na koniom.

Prowadzący Małgorzata RaduchaKrzysztof Szuster będą roz­ma­wiać przez kolej­ne trzy godzi­ny z zapro­szo­ny­mi gość­mi na temat współ­cze­sne­go wyko­rzy­sta­nia koni, histo­rii udo­mo­wie­nia, hodow­li, pra­cy, spo­rcie, rekre­acji, hipo­te­ra­pii, pra­wi­dło­we­mu  utrzy­ma­niu i pie­lę­gna­cji.

Wszystko to okra­szo­ne utwo­ra­mi muzycz­ny­mi z „koniem” w tytu­le.

Autor zapro­sił gości: Pawła Mazurka, Pawła KleszczaJacka Hebdę, któ­rzy będą na bie­żą­co odpo­wia­dać na pyta­nia pro­wa­dzą­cych i słu­cha­czy.

Serdecznie zapra­sza­my do udzia­łu w audy­cji hodow­ców.

16 lute­go 2017 (śro­da na czwar­tek) godzi­na 00:10 do 3:00 I Program Polskiego Radia

Print Friendly, PDF & Email