Aktualności

Konie w Polskim Radiu

29 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nagra­niem z Pierwszego Programu Polskiego Radia, z audy­cji Radio Dzieciom, pt. „Koń, jaki jest, każ­dy widzi” oraz z podzię­ko­wa­nia­mi Prezesa TKHK w Garwolinie – Pana Piotra Pyzy za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017.

Składam wszyst­kim ser­decz­ne podzię­ko­wa­nie za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017. Szczególnie dzię­ku­ję naszym hodow­com, któ­rzy wysta­wi­li łącz­nie oko­ło 150 koni.

Podziękowanie kie­ru­ję rów­nież do Pierwszego Programu Polskiego Radia i audy­cji Radio Dzieciom za sze­rze­nie wśród naj­młod­szych zami­ło­wa­nia do koni oraz pro­pa­go­wa­nia wyjąt­ko­wej pasji, jaką jest hodow­la tych zwie­rząt.

Gorąco dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się do orga­ni­za­cji tej impre­zy – nasze­go wspól­ne­go świę­ta. W szcze­gól­ny spo­sób dzię­ku­ję Krzysztofowi Szusterowi.

Z wyra­za­mi wdzięcz­no­ści i sza­cun­ku

Piotr Pyza
Prezes TKHK w Garwolinie

Kliknięcie w obra­zek spo­wo­du­je przej­ście na stro­nę Polskiego Radia z audy­cją.

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec