Aktualności

Konie w tematyce I naukowo-szkoleniowej konferencji parazytologicznej

2 października 2017 · Kategoria: Konferencje, ·

W dniach 26 – 29 wrze­śnia br. odby­ła się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu I kon­fe­ren­cja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwie­rząt – aktu­al­ne zagro­że­nia – nowe roz­wią­za­nia tera­peu­tycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne”. Organizatorem kon­fe­ren­cji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka. Jedną z 6 sesji tema­tycz­nych była sesja pt. „Parazytozy koni” na któ­rej wygło­szo­no 5 donie­sień nauko­wych. Dotyczyły one takich kwe­stii, jak:

  • Wpływ roż­nych sys­te­mów utrzy­ma­nia na wystę­po­wa­nie ano­plo­ce­fa­lo­zy (cho­ro­by czę­sto lek­ce­wa­żo­nej przez hodow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii, powo­do­wa­nej przez naj­groź­niej­szy dla koni gatu­nek tasiem­ca – Anoplocephala per­fo­lia­ta) (Krzysztof Tomczuk z zespo­łem – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Autorzy zwró­ci­li uwa­gę na wpływ śro­do­wi­ska pastwi­sko­we­go na czę­stość wystę­po­wa­nia jaj tasiem­ca w kale koni. Zdecydowanie więk­szą inwa­zję stwier­dzo­no u koni wypa­sa­nych na pastwi­skach pod­mo­kłych i o śred­niej wil­got­no­ści, niż na pastwi­skach suchych. Podobny temat, jed­nak doty­czą­cy wystę­po­wa­nia róż­nych paso­ży­tów prze­wo­du pokar­mo­we­go był przed­mio­tem donie­sie­nia M. B. Studzińskiej z zespo­łem (Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie), któ­rzy okre­śli­li zależ­ność odset­ka koni u któ­rych stwier­dzo­no paso­ży­ty od warun­ków wypa­su (pastwi­ska natu­ral­ne, pastwi­ska urzą­dzo­ne przez czło­wie­ka, piasz­czy­ste wybie­gi).
  • Z zagad­nie­niem samo­le­cze­nia się zwie­rząt zwią­za­ne były bada­nia zespo­łu z SGGW (J. Łojek, J. Bartosik, P. Matkowski) pole­ga­jąc na oce­nie wła­ści­wo­ści pastwisk pod wzglę­dem ich oddzia­ły­wa­nia w kie­run­ku ogra­ni­cza­nia licz­by jaj nicie­ni u koni.
  • Profilaktyczne poda­wa­nie pre­pa­ra­tów prze­ciw­pa­so­żyt­ni­czych sta­je się coraz bar­dziej dys­ku­syj­ne ze wzglę­du na poja­wia­ją­ce się paso­ży­ty leko­opor­ne. Badania ankie­to­we, jakie prze­pro­wa­dzi­li M. Raś-NoryńskaR. Sokół (Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie) wśród hodow­ców i leka­rzy wete­ry­na­rii mia­ły na celu roz­po­zna­nie zwy­cza­jów doty­czą­cych odro­ba­cza­nia koni i prze­ana­li­zo­wa­nia ich pod kątem ryzy­ka powsta­nia leko­opor­no­ści paso­ży­tów.
  • Lekooporność paso­ży­tów była tak­że tema­tem donie­sie­nia J. Gawora (Instytut Parazytologii PAN, Warszawa). Do jej roz­wo­ju dopro­wa­dzi­ła m.in. duża czę­stość zabie­gów i jed­no­cze­sne odro­ba­cza­nie wszyst­kich koni w sta­dzie. Racjonalne zwal­cza­nie nicie­ni u koni wyma­ga roz­po­zna­nia sta­nu zara­że­nia (oce­ny licz­by jaj w kale), na pod­sta­wie któ­re­go prze­pro­wa­dza się lecze­nie nace­lo­wa­ne.

Jacek Łojek

Hodowca i Jeździec