Aktualności

Audycja o koniach dostępna online!

24 lutego 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Ogłoszenia, ·

16 lute­go 2017 roku w ramach Radia Nocą, I PR Polskiego Radia Krzysztof Szuster swo­ją audy­cję „Groch z Kapustą” w cało­ści poświę­cił koniom. Gośćmi pana Krzysztofa byli Panowie: Paweł Mazurek, pre­zes PZHK, Paweł Kleszcz, pre­zes WMZJ i Jacek Hebda, dyrek­tor radom­skie­go oddzia­łu WZHK.
Jeśli nie mie­li Państwo oka­zji wysłu­chać audy­cji, teraz macie szan­sę! Polskie Radio udo­stęp­ni­ło całą audy­cję w swo­im archi­wum, moż­na ją zna­leźć pod adre­sem: http://www.polskieradio.pl/7/5855

Hodowca i Jeździec