Aktualności

Cavaliada Warszawa 2017: Wręczyliśmy nagrody!

27 lutego 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, · Rasa: ,

W pią­tek 24 lute­go, pod­czas Cavaliady w Warszawie w imie­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej uho­no­ro­wa­li­śmy zawod­ni­ków, któ­rzy naj­moc­niej zwią­za­li swo­ją karie­rę spor­to­wą z koń­mi mało­pol­ski­mi.

Podczas deko­ra­cji Finał Halowego Pucharu Polski WKKW Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Tomasz Siergiej oraz człon­ko­wie Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej Jacek KozikAgnieszka Szymańska wrę­czy­li nagro­dy Arturowi SpołowiczowiPawłowi Warszawskiemu za pro­mo­cję koni rasy mało­pol­skiej w naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cej dys­cy­pli­nie jeź­dziec­kiej jaką jest Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.

Gratulujemy i życzy­my dal­szych suk­ce­sów na koniach pol­skiej hodow­li, szcze­gól­nie w zbli­ża­ją­cych się Mistrzostwach Europy w WKKW, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 20 sierp­nia w Strzegomiu!

W sobo­tę, 25 lute­go przed poka­za­mi orga­ni­zo­wa­ny­mi przez nas i Agencję Nieruchomości Rolnych W uho­no­ro­wa­li­śmy pana Remigiusza Makowskiego, hodow­cę koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re z powo­dze­niem star­tu­ją w wyso­kiej ran­gi zawo­dach jeź­dziec­kich.

Pan Remigiusz nale­ży do gro­na hodow­ców, któ­rzy w ostat­nich 6 latach zapre­zen­to­wa­li naj­więk­szą licz­bę koni w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu.

Symboliczną nagro­dę wrę­czył Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – pan Paweł Mazurek.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzy­my wie­lu kolej­nych suk­ce­sów hodow­la­nych i spor­to­wych!

fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec