Aktualności

Ogiery – ocena bonitacyjna / ZT Bielice

23 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wyma­ga­nia alter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści mogą zostać pod­da­ne oce­nie boni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (ponie­dzia­łek) oko­ło godzi­ny 13:30. W przy­pad­ku koniecz­no­ści rezer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-330 Gębice.

Prosimy o zgła­sza­nie ogie­rów do p. Anny Cuber, czy to dro­gą  mailo­wą – cuber@pzhk.pl czy tra­dy­cyj­ną pocz­tą, faxem na adres biu­ra PZHK naj­póź­niej do 14.03.

Opłata za oce­nę ogie­ra wyno­si 200 zło­tych. Należność pro­si­my prze­słać na numer kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec