Aktualności

Konie na antenie RDC

23 maja 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

W sobo­tę, 31 maja, rano audy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich miło­śni­ków koni. Audycję „Aktywna sobo­ta” jak co tydzień popro­wa­dzi Małgorzata Kron, a Jej gość­mi będą dr Michał Wierusz-Kowalski - redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i Agnieszka Kopka z Polskiej Agencji Promocji Jeździectwa.

W roz­mo­wie opo­wie­my o magii jaz­dy kon­nej, o pasji i o nie­zwy­kłej rela­cji mię­dzy jeźdź­cem i koniem. Udowodnimy tak­że, że to sport dla wszyst­kich, bez wzglę­du na wiek czy doświad­cze­nie i poka­że­my, jak nie­wie­le trze­ba, aby roz­po­cząć przy­go­dę z jeź­dziec­twem.
Z pew­no­ścią wie­lu z Was będzie zasko­czo­nych, jak popu­lar­ny sta­je się nasz sport. Czy wie­cie, że w pobli­żu samej Warszawy funk­cjo­nu­je ponad 280 staj­ni i ośrod­ków jeź­dziec­kich?
Zdradzimy też fan­ta­stycz­ny pomysł na waka­cje śla­dem Jeździeckiego Grand Prix Wolnej Polski.

Zapraszamy wszyst­kich w sobo­tę 31 maja o 7:00 rano przed radio­od­bior­ni­ki i na face­bo­oka.

WAŻNE!!!
Lajkujemy audy­cję „Aktywna sobo­ta” na fan­pa­ge RDC! Dzięki temu jest szan­sa, że konie czę­ściej będą gościć na radio­wej ante­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec