Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

450 kilo marzeń – pokaz filmu i dyskusja

27 listopada 2018 · Kategoria: Kultura

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” ser­decz­nie zapra­sza na pokaz fil­mu Barbary Bossak-Herbst „450 kilo marzeń” i towa­rzy­szą­cą mu dys­ku­sję w ponie­dzia­łek, 3 grud­nia 2018 r. o godz. 18:00 – Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w Warszawie (wej­ście od ul. Kubusia Puchatka). Czytaj dalej »

Kamila Żuchowska na Festiwalu Sztuki Jeździeckiej

29 marca 2018 · Kategoria: Kultura

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Państwa, że nasza kole­żan­ka Kamila Żuchowska to nie tyl­ko oso­ba kom­pe­tent­na w pra­cy, ale tak­że uta­len­to­wa­na malar­sko i rysun­ko­wo. Podczas V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, któ­re­go jed­nym z part­ne­rów był Polski Związek Hodowców Koni, jed­ną z osób pre­zen­tu­ją­cych swo­je obra­zy była wła­śnie Kamila. Czytaj dalej »

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2018 · Kategoria: Kultura

25 mar­ca 2018 roku mie­li­śmy przy­jem­ność gościć na jubi­le­uszo­wym V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni był part­ne­rem tego wyda­rze­nia, któ­re już od 5 lat odby­wa się na wio­snę w Warszawie. Po raz dru­gi mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę imie­nia Michała Wierusz‑Kowalskiego, redak­to­ra naczel­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Laureatką nagro­dy zosta­ła rzeź­biar­ka, Ewa Jaworska. Czytaj dalej »

NieKOŃczące się opowieści piórem i pędzlem pisane

27 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Kultura

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie ze zna­ny­mi autor­ka­mi „koń­skich” ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Ewą Szadyn, Gabą KrzyżanowskąKatarzyną J. Nowak, któ­re będzie ilu­stro­wa­ne wysta­wą prac Weroniki Kobylińskiej oraz Katarzyny J. Nowak. Czytaj dalej »

Nagroda specjalna statuetka „ORŁY WPROST”

11 lipca 2017 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, Kultura · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że pro­jekt pn. „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ny przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007 – 2013 wyróż­nio­ny został w ple­bi­scy­cie Tygodnika „Wprost” nagro­dą spe­cjal­ną sta­tu­et­ką „ORŁY WPROST”. Gala odby­ła się 28 czerw­ca br. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

IV Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2017 · Kategoria: Kultura

Piosenka, malar­stwo, rysu­nek, poezja, lite­ra­tu­ra, moda, rzeź­ba, sztu­ka użyt­ko­wa i inne dzie­dzi­ny twór­czo­ści uwiecz­nia­ją nie­zwy­kłą więź, któ­ra łączy czło­wie­ka z koniem i jego zachwyt nad jego cza­rem, wdzię­kiem, siłą i wytrzy­ma­ło­ścią. Podczas tak sze­ro­kiej pre­zen­ta­cji tema­tu bli­skie­go ser­cu nie tyl­ko nas, konia­rzy, każ­dy znaj­dzie to, co prze­mó­wi do jego ser­ca. Planujemy cie­ka­we pre­zen­ta­cje, spo­tka­nia z arty­sta­mi, kon­kur­sy i wie­le innych aktyw­no­ści. Czytaj dalej »

Konie z UNRRA. Wspomnienia polskich rolników

6 marca 2017 · Kategoria: Kultura

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udzia­łu w akcji „Konie z UNRRA. Wspomnienia pol­skich rol­ni­ków”. Około 70 lat temu zakoń­czy­ła się akcja pomo­cy dla Polski. Czytaj dalej »

III Festiwal Sztuki Jeździeckiej

24 lutego 2016 · Kategoria: Kultura

Festiwal Sztuki Jeździeckiej tuż tuż. Zapraszamy do Centrum Olimpijskiego w Warszawie 13 mar­ca na godzi­nę 1600. Imprezę wymy­ślo­ną przez Pawła Kleszcza, a orga­ni­zo­wa­ną przez Mazowiecki Związek Jeździecki oraz garst­kę zapa­leń­ców zapi­na­my na ostat­ni guzik. Czytaj dalej »

Dziękuję ci koniu

17 lutego 2016 · Kategoria: Kultura

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia pismo z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa doty­czą­ce Ekspozycji „Dziękuję ci koniu”. Prosimy o zapo­zna­nie się z tre­ścią i ewen­tu­al­ny udział w przed­się­wzię­ciu.

Wernisaż wystawy „Jaroccy – rzeźba”

15 lutego 2016 · Kategoria: Kultura

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa zapra­sza­my na otwar­cie wysta­wy „Jaroccy – Rzeźba”, któ­ra odbę­dzie się 17 lute­go 2016 roku (śro­da) o godzi­nie 1800 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów. Ekspozycja „Jaroccy – Rzeźba” sta­no­wi dru­gą część wysta­wy będą­cej dotych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści bra­ci Jarockich, tym razem będzie moż­na obej­rzeć pra­ce Wojciecha i Zbigniewa Jarockich. Wystawa potrwa do 3 maja 2016 roku. Czytaj dalej »

Koń małopolski perłą regionu – tradycja szansą na przyszłość

4 stycznia 2016 · Kategoria: Kultura · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu „Koń mało­pol­ski per­łą regio­nu – tra­dy­cja szan­są na przy­szłość”. Film został zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w ramach pro­jek­tu Filmoteka Małopolska edy­cja 2015. Czytaj dalej »

Spotkanie z Krzysztofem Jarockim

7 grudnia 2015 · Kategoria: Kultura

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach, któ­re uzu­peł­nią eks­po­zy­cję malar­stwa Jarockich.

15 grud­nia 2015 r. godz. 1800 – I spo­tka­nie z arty­stą

Spotkanie autor­skie z Krzysztofem Jarockim, któ­ry opo­wie o swo­im malar­stwie. Będzie moż­na wów­czas posłu­chać m.in. o tym jak powsta­ją obra­zy arty­sty, dla­cze­go konie tak czę­sto poja­wia­ją się w jego pra­cach oraz jak naro­dzi­ła się pasja mala­rza. Czytaj dalej »

Nie był malarzem koni

14 sierpnia 2015 · Kategoria: Kultura

Zapraszamy na wie­czór autor­ski dedy­ko­wa­ny pro­mo­cji książ­ki bio­gra­ficz­nej nt. prof. Ludwika (Lulu) Maciąga – „Nie był mala­rzem koni. Rzecz o Ludwiku Maciągu”, autor­stwa Piotra Dzięciołowskiego. Spotkanie odbę­dzie się 27 sierp­nia (czwar­tek) o godz. 18:00 w Łazienkach Królewskich, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.
Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” objął patro­na­tem medial­nym to wyda­rze­nie. Czytaj dalej »

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 25.07. o godz. 16-ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej”, któ­rą popro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie). Czytaj dalej »

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 11.07. o godz. 16-ej wykład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry popro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński). Czytaj dalej »

Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca

2 lipca 2015 · Kategoria: Kultura

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zapra­sza­my na wer­ni­saż wysta­wy „Władysław Byszewski. Sportowiec i hodow­ca”, któ­ry odbę­dzie się 7 lip­ca o godz. 18:00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (Centrum Olimpijskie) w Galerii Olimpijskiej (par­ter). Czytaj dalej »

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, Kultura · Rasa:

W ubie­głą sobo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej odby­ła się impre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu). Czytaj dalej »

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wykład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry popro­wa­dzi Andrzej Novák-Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe). Czytaj dalej »

Konie w Warszawskiej Straży Ogniowej

20 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Seminaria i wykłady

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa już w naj­bliż­szą sobo­tę (23 maja) zapra­sza­my Państwa na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „Konie w Warszawie”. Czytaj dalej »

SK Janów Podlaski i SK Michałów

11 maja 2015 · Kategoria: Kultura, Sprawy hodowlane · Rasa:

Nie bez powo­du mówi się, że jeden obraz wart jest tysią­ca słów… Zapraszamy Państwa do obej­rze­nia krót­kich fil­mów pro­mu­ją­cych naj­więk­sze Stadniny Koni hodu­ją­ce konie arab­skie w Polsce: Janów Podlaski oraz Michałów. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec