Aktualności

III Festiwal Sztuki Jeździeckiej

24 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

Festiwal Sztuki Jeździeckiej tuż tuż. Zapraszamy do Centrum Olimpijskiego w Warszawie 13 mar­ca na godzi­nę 1600. Imprezę wymy­ślo­ną przez Pawła Kleszcza, a orga­ni­zo­wa­ną przez Mazowiecki Związek Jeździecki oraz garst­kę zapa­leń­ców zapi­na­my na ostat­ni guzik.

Festiwal Sztuki Jeździeckiej

To nie­zwy­kłe wyda­rze­nie w naszym jeź­dziec­kim świat­ku. Do Centrum Olimpijskiego znów ścią­gną arty­ści z całej Polski, by zapre­zen­to­wać swo­je obra­zy, rysun­ki, foto­gra­fie, rzeź­by z koń­mi w roli głów­nej. Dokonania zawo­do­wych twór­ców, zara­zem konia­rzy, cie­szą się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem publicz­no­ści, co mogli­śmy naocz­nie stwier­dzić przy oka­zji I i II Festiwalu. Przez sale wysta­wo­we prze­wi­nę­ło się kil­ku­set gości. Wierzymy, że w tym roku nie będzie ina­czej.

Jak zwy­kle orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li coś dla arty­stów ama­to­rów: kon­kur­sy malar­skie, foto­gra­ficz­ne, fil­mo­we… Poniżej regu­la­mi­ny kon­kur­sów malar­skie­go i foto­gra­ficz­ne­go. Pozostałe znaj­du­ją się na stro­nie FESTIWALU.


Konkurs FOTOGRAFICZNY – Konie w obiektywie fotoamatorów

Warunki uczest­nic­twa:
W kon­kur­sie może wziąć udział każ­dy nie­zwią­za­ny zawo­do­wo z foto­gra­fią.
Zdjęcia muszą być wła­sne­go autor­stwa (orga­ni­za­to­rzy nie bio­rą odpo­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie ich w błąd), pod­pi­sa­ne imie­niem i nazwi­skiem, wyko­na­ne w tech­ni­ce cyfro­wej lub ana­lo­go­wej, kolo­ro­we lub czarno-białe.
Krótszy bok zdję­cia musi mieć mini­mum 1500 pik­se­li.
Każdy autor może przy­słać w posta­ci elek­tro­nicz­nej do pię­ciu foto­gra­fii.

Zgłoszenie udzia­łu w kon­kur­sie jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ną publi­ka­cję zdjęć w ramach pro­mo­cji kon­kur­su i Festiwalu w wydaw­nic­twach jeź­dziec­kich (pra­sie i Internecie – tak­że na Facebooku) przez orga­ni­za­to­ra i patro­nów medial­nych. Zakwalifikowane do kon­kur­su zdję­cia będą pre­zen­to­wa­ne na stro­nie Festiwalu i pod­pi­sa­ne nazwi­ska­mi auto­rów.

Autorów wyty­po­wa­nych prac kon­kur­so­wych zapro­si­my do zapre­zen­to­wa­nia ory­gi­na­łów pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Jury przy­zna I, II i III nagro­dę.

Zdjęcia pro­si­my prze­sy­łać do 29 lute­go 2016 pod adre­sem e‑mail: foto@festiwalsztukijezdzieckiej.pl


Konkurs MALARSKI
Regulamin Konkurs – Konie w Rysunku, Malarstwie i Rzeźbie

Ogłaszamy kon­kurs rysunkowo-malarsko-rzeźbiarski dla twór­ców nie­pro­fe­sjo­nal­nych. Zapraszamy do udzia­łu wszyst­kich ama­to­rów pasjo­nu­ją­cych się tema­ty­ką koni w sztu­ce. Najciekawsze pra­ce juro­rzy dopusz­czą do kon­kur­su.

Warunki uczest­nic­twa:
W kon­kur­sie może wziąć udział każ­dy nie­zwią­za­ny zawo­do­wo z rysun­kiem, malar­stwem lub rzeź­bą. Prace muszą być wła­sne­go autor­stwa (orga­ni­za­to­rzy nie bio­rą odpo­wie­dzial­no­ści za wpro­wa­dze­nie ich w błąd), pod­pi­sa­ne imie­niem, nazwi­skiem i datą uro­dze­nia. Mogą być wyko­na­ne w dowol­nej tech­ni­ce. Prace nale­ży sfo­to­gra­fo­wać i nade­słać pod adres kon­kur­su. Każdy autor może przy­słać w posta­ci elek­tro­nicz­nej do dwóch prac.

Zgłoszenie udzia­łu w kon­kur­sie jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na nie­od­płat­ną publi­ka­cję zdjęć pro­mu­ją­cą kon­kurs i Festiwal w wydaw­nic­twach jeź­dziec­kich (pra­sie i inter­ne­cie (tak­że na FB) przez orga­ni­za­to­ra i patro­nów medial­nych. Publikowane zdję­cia będą pod­pi­sa­ne nazwi­ska­mi auto­rów.

Autorów wyty­po­wa­nych prac kon­kur­so­wych zapro­si­my do zapre­zen­to­wa­nia ory­gi­na­łów pod­czas Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Czekamy na Wasze pra­ce. Jury przy­zna I, II i III nagro­dę.

Zdjęcia prac nale­ży prze­sy­łać do 29 lute­go 2016 pod adre­sem e‑mail: malarstwo@festiwalsztukijezdzieckiej.pl

Hodowca i Jeździec