Aktualności

Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody

23 lutego 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Białowieskiego Parku Narodowego pt. „Wykorzystanie koni­ka pol­skie­go w ochro­nie przy­ro­dy”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 22 – 24 czerw­ca 2016 r. w Białowieży.

Hodowca i Jeździec