Aktualności

Komunikat PZHK w sprawie zmian kadrowych w państwowej hodowli koni

22 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

cytatPolski Związek Hodowców Koni wyra­ża głę­bo­kie zanie­po­ko­je­nie odwo­ła­niem ze sta­no­wisk pre­ze­sów stad­nin koni w Michałowie i Janowie Podlaskim – Jerzego Białoboka i Marka Treli oraz inspek­to­ra ds. hodow­li koni ANR – Anny Stojanowskiej. Osoby te swo­ją dotych­cza­so­wą pra­cą bez wąt­pie­nia przy­czy­ni­ły się do suk­ce­sów pol­skiej hodow­li koni arab­skich czy­stej krwi i utwo­rze­nia roz­po­zna­wal­nej na całym świe­cie mar­ki pol­skie­go konia arab­skie­go.

Polski Związek Hodowców Koni będzie dążył do wyja­śnie­nia przy­czyn jakie legły u pod­staw tak nagłych zmian kadro­wych, mając na celu przede wszyst­kim dobro hodow­li koni w Polsce.

Prof. Zbigniew Jaworski
Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni

Hodowca i Jeździec