Aktualności

Hucuły – Konie Karpat Wschodnich

11 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, · Rasa:

W ubie­głą sobo­tę (6 czerw­ca) w Rudawce Rymanowskiej odby­ła się impre­za ple­ne­ro­wa „Hucuły w Karpatach” zor­ga­ni­zo­wa­na w ramach pro­jek­tu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” reali­zo­wa­ne­go w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 (wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej: www.huculy-polska-ukraina.eu).

Jej orga­ni­za­to­ra­mi byli part­ne­rzy pro­jek­tu:

  • Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.;
  • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie;
  • Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” w Sołoczynie (Ukraina).

Głównym punk­tem impre­zy była kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca i koń­czą­ca pro­jekt. Towarzyszyły jej pre­zen­ta­cje i poka­zy wyko­rzy­sta­nia konia hucul­skie­go, a tak­że wystę­py zespo­łów z Polski i Ukrainy: „Verhovyna”, „Zakarpatskyj Narodnyj Hor”, „Ziemia Sanocka”.
Zwieńczeniem dnia była pre­mie­ra fil­mu autor­stwa Łukasza Grudysza, pt. „Hucuły – konie Karpat Wschodnich”, któ­ry został zre­ali­zo­wa­ny na zle­ce­nie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. w ramach wspo­mnia­ne­go wcze­śniej pro­jek­tu.

Gorąco zachę­ca­my do obej­rze­nia. Naprawdę war­to!

Hodowca i Jeździec