Aktualności

Test obcego powożącego

11 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,,

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy w Bogusławicach. Test odbę­dzie się w dniu 24 czerw­ca 2015 r. (śro­da), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 1000, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Hodowca i Jeździec