Aktualności

ZT Bogusławice II turnus wierzchowy odwołany

12 czerwca 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus wierz­cho­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening zapla­no­wa­ny był na okres 19 czerw­ca – 18 sierp­nia.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrud­nie­nia.

Hodowca i Jeździec