Aktualności

Konie w służbie warszawskiej komunikacji publicznej

23 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 25.07. o godz. 16-ej pre­lek­cja „Konie w służ­bie war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej”, któ­rą popro­wa­dzi Marcin Kozoń (Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie).

Istniejący od 1980 r. Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej zrze­sza entu­zja­stów trans­por­tu publicz­ne­go. To dzię­ki nim uczest­ni­cy corocz­nej Nocy Muzeów mogą doje­chać do muze­ów zabyt­ko­wy­mi „ogór­ka­mi”.

Odbudowują i opie­ku­ją się wszel­ki­mi pojaz­da­mi komu­ni­ka­cji publicz­nej, uwa­ża­jąc je za „maszy­ny z duszą”. Wraz z Tramwajami Warszawskimi dba­ją o kolek­cję zabyt­ko­wych wago­nów, a z Miejskimi Zakładami Autobusowymi – auto­bu­sów. Gromadzą tak­że mniej­sze gaba­ry­to­wo pamiąt­ki i akce­so­ria zwią­za­ne z publicz­ną komu­ni­ka­cją.

Promują trans­port publicz­ny, przy­bli­ża­ją jego histo­rię przy wie­lu oka­zjach, pro­wa­dzą tak­że dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, zbie­ra­jąc pie­nią­dze w „szta­bie na szy­nach” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki nim w zabyt­ko­wym tram­wa­ju linii „T” moż­na też poznać histo­rią Warszawy.

W per­spek­ty­wie mają stwo­rze­nie Muzeum Komunikacji.

O począt­kach war­szaw­skiej komu­ni­ka­cji publicz­nej, gdy domi­no­wa­ła trak­cja kon­na, czy­li o omni­bu­sach, Kolei Konnej Żelaznej (pod tą nazwą kry­ją się kon­ne tram­wa­je), a może tak­że o doroż­kach opo­wie nam Marcin Kozoń – znaw­ca tema­tu i entu­zja­sta.

UWAGA! Lepiej przyjść tro­chę wcze­śniej, jest wte­dy wię­cej cza­su na obej­rze­nie wysta­wy.

Przed pre­lek­cją jej uczest­ni­cy mogą obej­rzeć bez­płat­nie wysta­wę „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem pozo­sta­łych wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Hodowca i Jeździec