Aktualności

Derby Arabskie na Służewcu

23 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Wyścigi kon­ne powra­ca­ją na Służewiec po prze­rwie let­niej. Głównym wyda­rze­niem week­en­du będą zapla­no­wa­ne na nie­dzie­lę Derby Arabskie. W sobo­tę i w nie­dzie­lę roze­gra­nych zosta­nie po 10 gonitw.

Widowiskowe Derby Arabskie roz­gry­wa­ne są na dystan­sie 3000 m. Do tego naj­bar­dziej pre­sti­żo­we­go wyści­gu dla czte­ro­lat­ków czy­stej krwi arab­skiej zgło­szo­no 13 koni. Głównym fawo­ry­tem będzie zapew­ne tre­no­wa­ny przez Andrzeja Laskowskiego i dosia­da­ny przez Szczepana MazuraAlladyn. Poza nim liczyć będą się jesz­cze trzy inne konie z głów­nej przed­der­bo­wej pró­by, Nagrody Janowa (2600 m): Szakur, OmarArash.

Oprócz tego cze­ka­ją nas spo­re emo­cje w rywa­li­za­cji w innych goni­twach: trzy­let­nie ara­by będą rywa­li­zo­wać w bie­gu o Nagrodę Amuratha (2200 m., sobo­ta godz. 16:30), a dwu­let­nie fol­blu­ty o Nagrodę Dorpata (1200 m., sobo­ta godz. 18:00). Natomiast w nie­dzie­lę ści­gać się będzie sprin­ter­ska czo­łów­ka koni peł­nej krwi angiel­skiej w goni­twie o Nagrodę Syreny (1400 m., nie­dzie­la godz. 18:00).

Zarówno w sobo­tę jak i w nie­dzie­lę wyda­rze­nia roz­pocz­ną się o godzi­nie 14:30 i zakoń­czą oko­ło godzi­ny 19:30. Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ny zosta­nie tra­dy­cyj­nie mini plac zabaw przed Trybuną Główną, a w nie­dzie­lę dodat­ko­wo dzia­łać będzie spe­cjal­na stre­fa, w któ­rej będą mia­ły moż­li­wość spraw­dzić się w rzu­cie pod­ko­wą, poska­kać na mini-bungee czy pojeź­dzić na kucy­kach.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

TorSluzewiec_fot1

Hodowca i Jeździec