Aktualności

Wernisaż wystawy „Jaroccy – rzeźba”

15 lutego 2016 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa zapra­sza­my na otwar­cie wysta­wy „Jaroccy – Rzeźba”, któ­ra odbę­dzie się 17 lute­go 2016 roku (śro­da) o godzi­nie 1800 na tere­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w budyn­ku Koszar Kantonistów. Ekspozycja „Jaroccy – Rzeźba” sta­no­wi dru­gą część wysta­wy będą­cej dotych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści bra­ci Jarockich, tym razem będzie moż­na obej­rzeć pra­ce Wojciecha i Zbigniewa Jarockich. Wystawa potrwa do 3 maja 2016 roku.

Bracia Wojciech (ur. 1954 r.), Krzysztof (ur. 1959 r.) oraz Zbigniew (ur. 1962 r.) pocho­dzą z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Bokiny na Podlasiu. Już od wcze­snych lat prze­ja­wia­li zain­te­re­so­wa­nia zaję­cia­mi pla­stycz­ny­mi. Wojciech i Zbigniew ukoń­czy­li Wydział Rzeźby war­szaw­skiej ASP. Krzysztof jako samo­uk kon­se­kwent­nie przez wie­le lat kształ­to­wał swój indy­wi­du­al­ny styl. Dziś wszy­scy trzej są auto­ra­mi pokaź­nych roz­mia­rów kolek­cji prac w dzie­dzi­nie rzeź­by oraz malar­stwa szta­lu­go­we­go. Od kil­ku lat rów­nież naj­młod­szy czło­nek rodzi­ny – Jędrzej (syn Krzysztofa, ur. 1995 r.) zaj­mu­je się malar­stwem.

MLiJ-Jaroccy-rzezba-zapr

Hodowca i Jeździec