Aktualności

Znamy daty najważniejszych gonitw sezonu 2016

15 lutego 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Pomimo kalen­da­rzo­wej zimy na słu­że­wiec­kim torze przy­go­to­wa­nia do sezo­nu 2016 idą peł­ną parą. Na stro­nie inter­ne­to­wej Toru Służewiec opu­bli­ko­wa­ny został kalen­darz dni wyści­go­wych nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­kać będzie wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw, któ­re zosta­ną roze­gra­ne w trak­cie 54 dni wyści­go­wych. Pierwszy raz w 2016 roku słyn­ne „bom­ba w górę” usły­szy­my w nie­dzie­lę 17 kwiet­nia.

Do naj­cie­kaw­szych mitin­gów wyści­go­wych Sezonu 2016 zali­czyć nale­ży: Otwarcie Sezonu (17 kwiet­nia), Nagrodę Rulera (22 maja), Galę Derby (3 lip­ca), Nagrodę Europy (21 sierp­nia), St. Leger (28 sierp­nia) oraz Wielką Warszawską (2 paź­dzier­ni­ka). Jednym z wyda­rzeń sezo­nu będzie powrót goni­twy Liry (Oaks) na war­szaw­ski tor!

cytatJestem prze­ko­na­ny, że zbli­ża­ją­cy się wiel­ki­mi kro­ka­mi sezon 2016 przy­nie­sie nam wie­le emo­cjo­nu­ją­cych poje­dyn­ków. Cieszę się, że na Tor Służewiec powra­ca goni­twa Liry (Oaks), któ­ra przez ostat­nie dwa lata roz­gry­wa­na była we Wrocławiu. Jest to odpo­wiedź na ocze­ki­wa­nia śro­do­wi­ska wyści­go­we­go.

pod­su­mo­wu­je Włodzimierz Bąkowski,
dyrek­tor Toru Służewiec

W poprzed­nich sezo­nach na słu­że­wiec­kim torze widzo­wie mogli podzi­wiać konie czy­stej krwi arab­skiej, konie peł­nej krwi angiel­skiej w goni­twach pła­skich i pło­to­wych oraz fran­cu­skie kłu­sa­ki w wyści­gach sulek. W trak­cie sezo­nu 2016 zabrak­nie gonitw pło­to­wych.

cytatPo ana­li­zie poprzed­nich sezo­nów oraz kon­sul­ta­cjach z przed­sta­wi­cie­la­mi tre­ne­rów, pod­ję­li­śmy decy­zję o wyco­fa­niu w tym roku gonitw pło­to­wych z kalen­da­rza wyści­go­we­go na war­szaw­skim hipo­dro­mie. Jestem jed­nak prze­ko­na­na, że goni­twy pła­skie, z któ­rych sły­nie nasz tor, zapew­nią widzom wie­le wspa­nia­łych emo­cji.

komen­tu­je Urszula Zawadzka,
kie­row­nik dzia­łu orga­ni­za­cji wyści­gów kon­nych

Zeszłoroczny sezon oka­zał się uda­ny zarów­no uda­ny pod wzglę­dem spor­to­wym jak i orga­ni­za­cyj­nym. Warszawski tor odwie­dzi­ło ponad 47% wię­cej widzów niż w roku 2014. Moda na wyści­gi powra­ca, a dodat­ko­wym magne­sem nie­wąt­pli­wie były spek­ta­ku­lar­ne zwy­cię­stwa Va Banka. Tor Wyścigów Konnych na war­szaw­skim Służewcu to jeden z naj­pięk­niej­szych torów na świe­cie. Od kil­ku­dzie­się­ciu lat gro­ma­dzi w trak­cie sezo­nu zarów­no rze­sze poko­leń war­sza­wia­ków, jak i tury­stów z kra­ju i z zagra­ni­cy. Weekendowa wyciecz­ka na słu­że­wiec­ki tor to zna­ko­mi­ta oka­zja do spę­dze­nia chwi­li z dala od wiel­ko­miej­skie­go zgieł­ku – moż­na odpo­cząć, a rów­no­cze­śnie prze­żyć spor­to­we emo­cje zwią­za­ne z rywa­li­za­cją dżo­ke­jów i koni na torze.

Link do kalen­da­rza – torsluzewiec.pl

Hodowca i Jeździec