Aktualności

Polski koń na pudle Cavaliady

15 lutego 2016 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas tego­rocz­nych zawo­dów CSI2* w Lublinie, roz­gry­wa­nych w ramach cyklu Cavaliada Tour bar­dzo dobrze poka­za­ły się konie rodzi­mej hodow­li. Dość przy­po­mnieć, że w wień­czą­cym impre­zę Grand Prix wystar­to­wa­ło aż sie­dem pol­skich koni.

Tymczasem sobot­ni kon­kurs nr 9 – Średniej Rundy, z roz­gryw­ką (135 cm) pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, o nagro­dę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wygrał nasz zawod­nik Jacek Zagor, choć dosia­dał kasz­ta­no­wa­te­go wała­cha Cuidam De Vrendt rasy KWPN (Quidam De Revel s.f. – Visinaa KWPN / Lux han.) wyho­do­wa­ne­go w Holandii, a wła­sno­ści PUH „Hetman” Branicki z woje­wódz­twa pomor­skie­go.

Natomiast Miejsce trze­cie zaję­ła Anna Szary-Ziębicka na wyho­do­wa­nym w Polsce ogie­rze Norton sp (Love AffairR han. – Nixe thür. / Grosso Z han.). Hodowcą tego konia jest Remigiusz Makowski z miej­sco­wo­ści Opypy w woj. mazo­wiec­kim, a wła­ści­cie­lem Aleksandra Szary.

Nagrodę wrę­czył Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni pan Roman Miedziak w towa­rzy­stwie Dyrektora Biura Polskiego Związku Hodowców Koni pana Andrzeja Stasiowskiego.

fot. OZHK Lublin

Hodowca i Jeździec