Aktualności

Konie z UNRRA. Wspomnienia polskich rolników

6 marca 2017 · Kategoria: Kultura, ·

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udzia­łu w akcji „Konie z UNRRA. Wspomnienia pol­skich rol­ni­ków”. Około 70 lat temu zakoń­czy­ła się akcja pomo­cy dla Polski. W jej ramach na stat­kach UNRRA do Polski dotar­ły konie z USA, Szwecji, Danii czy Norwegii. Było ich kil­ka­dzie­siąt tysię­cy. Po roz­ła­dun­ku w Gdańsku i Gdyni tra­fi­ły one na pol­ską wieś, gdzie wspie­ra­ły swo­ją pra­cą pol­skich gospo­da­rzy tuż po woj­nie. Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa pro­wa­dzi bada­nia doty­czą­ce losów tych zwie­rząt, któ­re sta­ły się czę­ścią życia wie­lu pol­skich rodzin. Być może i w Waszej są wspo­mnie­nia doty­czą­ce tych koni, być może one zaszcze­pi­ły w Was pasję do hodo­wa­nia zwie­rząt, być może macie aneg­do­ty zwią­za­ne z ich życiem. Nie pozwól­my na to by zosta­ły one zapo­mnia­ne! Czekamy na Wasze histo­rie, zdję­cia, któ­re chce­my zebrać, opi­sać a następ­nie za Waszą zgo­dą opu­bli­ko­wać w książ­ce poświę­co­nej pol­skim koniom z UNRRA.  

HISTORIE można nadesłać:  pocztą, mailem i  przez facebook.

dr Magdalena Anita Gajewska
Instytu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4a
Gdańsk 80 – 309

fot. mate­ria­ły insty­tu­tu

 

Hodowca i Jeździec