Aktualności

Konna Policja Państwowa

6 lipca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, ·

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 11.07. o godz. 16-ej wykład „Konna Policja Państwowa”, któ­ry popro­wa­dzi dr hab. Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński).

Rezerwacje wej­śció­wek: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl lub tel. 22 522 – 66-38.

Wstęp wol­ny!

Dr Aleksander Głogowski jest znaw­cą tema­tu, auto­rem wie­lu opra­co­wań na temat Policji Państwowej:

  • Konna Policja Państwowa, Sowa, Kraków-Warszawa, 2014
  • Policja Państwowa i inne insty­tu­cje bez­pie­czeń­stwa na Wileńszczyźnie w latach 1918 – 1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015
  • Kobieca Policja Państwowa II RP w wal­ce z mię­dzy­na­ro­do­wym han­dlem ludź­mi, Sowa, Kraków-Warszawa, 2014
  • Konna Policja Państwowa, tom 59 serii „Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918 – 1939” (red. K. Mijakowski, P. Rozdżestwieński), Edipresse, Warszawa 2014

Przed pre­lek­cją jej uczest­ni­cy mogą obej­rzeć bez­płat­nie wysta­wę „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

Na eks­po­zy­cji znaj­dzie­my krót­ką histo­rię Policji Państwowej od 24 lip­ca 1919 r., kie­dy Sejm RP przy­jął Ustawę o Policji Państwowej, do II woj­ny świa­to­wej, foto­gra­fie archi­wal­ne, eks­po­na­ty, doku­men­ty.
Jedną z atrak­cji wysta­wy jest archi­wal­ny film, pre­zen­tu­ją­cy popi­sy poli­cji na hipo­dro­mie w Łazienkach.

Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem pozo­sta­łych wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Hodowca i Jeździec