Aktualności

Powoźnictwo warszawskie od XVII wieku do II wojny światowej

8 czerwca 2015 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w wyda­rze­niach towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”. W naj­bliż­szą sobo­tę 13 czerw­ca o godz. 16:00 wykład „Powoźnictwo war­szaw­skie od XVII wie­ku do II woj­ny świa­to­wej”, któ­ry popro­wa­dzi Andrzej Novák-Zempliński (Polskie Towarzystwo Powozowe).

Jak zawsze wykła­do­wi towa­rzy­szyć będzie bez­płat­ne zwie­dza­nie wysta­wy „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

Rezerwacje wej­śció­wek: a.hrynkiewicz@muzeum.warszawa.pl lub tel. 22 522 – 66-38.

Wstęp wol­ny!

Zapraszamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem pozo­sta­łych wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych wysta­wie „Konie w Warszawie XIX i XX wie­ku”.

MLiJ-Konie_w_Warszawie-plakat

Hodowca i Jeździec