Aktualności

Strzegom Horse Trials bije rekordy

8 czerwca 2015 · Kategoria: WKKW, ·

Największa w Polsce impre­za jeź­dziec­ka – mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go (WKKW) – Strzegom Horse Trials nabra­ła wiel­kie­go roz­pę­du. Tegoroczna, trzy­na­sta, edy­cja będzie pod każ­dym wzglę­dem rekor­do­wa: w pro­gra­mie aż 7 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów, na tra­sie cros­su wie­le nowych prze­szkód, zawo­dy będą trwa­ły całe pięć dni, a na liście zgło­szeń 370 koni oraz aż 7 jeźdź­ców z TOP 30 Rankingu FEI!!!

cytatZgłoszenie nie­ustan­nie spły­wa­ją. Na chwi­lę obec­ną przy­ję­li­śmy 374 koni z 19 kra­jów. Na liście ocze­ku­ją­cych mamy kolej­ne trzy­dzie­ści kil­ka koni i kil­ka­na­ście zapy­tań. Tradycyjnie naj­licz­niej­sze są repre­zen­ta­cje z Polski – 72 konie i Niemiec – 66 koni.

mówi Marcin Konarski,
dyrek­tor zawo­dów.

Czołówka świa­to­we­go WKKW zawi­ta do Morawy koło Strzegomia w dniach 24 – 28 czerw­ca. Próba ujeż­dże­nia zosta­ła podzie­lo­na na trzy dni, sko­ki i cross roze­gra­ne zosta­ną w cią­gu dwóch dni.

Oczywiście nie zabrak­nie zawod­ni­ków ze świa­to­wej czo­łów­ki WKKW. W Morawie wystar­tu­je 7 jeźdź­ców z TOP 30 aktu­al­ne­go Rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI): Karin Donckers, Andreas Dibowski, Izzy Taylor, Sandra Auffarth, Tim Lips, Andrew Hoy i aktu­al­ny numer jeden świa­to­we­go WKKW – Michael Jung.

Michael Jung jest aktu­al­nym Mistrzem Olimpijskim (Londyn 2012), Mistrzem Świata (Kentucky 2010) i Mistrzem Europy (Malmo 2013 i Luhmuhlen 2011).

SHT_2015

Hodowca i Jeździec