Aktualności

Spotkanie z Krzysztofem Jarockim

7 grudnia 2015 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie zapra­sza­my do udzia­łu w spo­tka­niach, któ­re uzu­peł­nią eks­po­zy­cję malar­stwa Jarockich.

15 grud­nia 2015 r. godz. 1800 – I spo­tka­nie z arty­stą

Spotkanie autor­skie z Krzysztofem Jarockim, któ­ry opo­wie o swo­im malar­stwie. Będzie moż­na wów­czas posłu­chać m.in. o tym jak powsta­ją obra­zy arty­sty, dla­cze­go konie tak czę­sto poja­wia­ją się w jego pra­cach oraz jak naro­dzi­ła się pasja mala­rza.

Istnieje moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia z Krzysztofem Jarockim w dowol­nie wybra­nym ter­mi­nie dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych po wcze­śniej­szym umó­wie­niu.
Szczegółowe infor­ma­cje pod nr tel.: 22 522 – 66-38 oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.muzeum.warszawa.pl.

Ekspozycja „Jaroccy – Malarstwo” sta­no­wi pierw­szą część wysta­wy będą­cej dotych­cza­so­wym pod­su­mo­wa­niem twór­czo­ści arty­stów.

Bracia Wojciech (ur. 1954 r.), Krzysztof (ur. 1959 r.) oraz Zbigniew (ur. 1962 r.) pocho­dzą z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści Bokiny na Podlasiu. Już od wcze­snych lat prze­ja­wia­li zain­te­re­so­wa­nia zaję­cia­mi pla­stycz­ny­mi. WojciechZbigniew ukoń­czy­li Wydział Rzeźby war­szaw­skiej ASP. Krzysztof jako samo­uk kon­se­kwent­nie przez wie­le lat kształ­to­wał swój indy­wi­du­al­ny styl. Dziś wszy­scy trzej są auto­ra­mi pokaź­nych roz­mia­rów kolek­cji prac w dzie­dzi­nie rzeź­by oraz malar­stwa szta­lu­go­we­go. Od kil­ku lat rów­nież naj­młod­szy czło­nek rodzi­ny – Jędrzej (syn Krzysztofa, ur. 1995 r.) zaj­mu­je się malar­stwem.

jaroccy

Hodowca i Jeździec