Aktualności

Polacy najlepszymi hodowcami w Paryżu

2 grudnia 2015 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W dniach 27 – 29 listo­pa­da br. w Paryżu odbył się Czempionat Świata Koni Arabskich Czystej Krwi. O naj­wyż­sze tytu­ły rywa­li­zo­wa­ły pol­skie konie arab­skie ze stad­nin w Janowie Podlaskim i Michałowie, któ­re nad­zo­ru­je ANR.

Zaprezentowane w Paryżu na Championnat du Monde du Cheval Arabe konie zdo­by­wa­ły kwa­li­fi­ka­cje do tego naj­waż­niej­sze­go w roku poka­zu przez wie­le mie­się­cy. Czempionat świa­ta zgro­ma­dził, jak zwy­kle, ponad set­kę naj­lep­szych koni, ze ści­słej czo­łów­ki, zwy­cięz­ców poka­zów ze wszyst­kich nie­mal kon­ty­nen­tów. W Paryżu nie moż­na liczyć na szczę­ście, o dobrych wyni­kach, przy wyśru­bo­wa­nym pozio­mie, może zade­cy­do­wać tyl­ko naj­wyż­sza jakość.

Polskie konie spo­tka­ły się z bar­dzo entu­zja­stycz­nym przy­ję­ciem. W poszcze­gól­nych kla­sach wie­ko­wych kla­cze pla­so­wa­ły się na 3. lub 4. miej­scu, nato­miast dwa zna­ko­mi­te ogie­ry – MorionEquator weszli do fina­łów z pierw­szych miejsc w swo­ich kla­sach. Od daw­na pol­skie konie uwa­ża­ne są za jedy­ną gru­pę, któ­ra może z powo­dze­niem kon­ku­ro­wać z kupio­ny­mi za ogrom­ne pie­nią­dze, bli­skow­schod­ni­mi czem­pio­na­mi.

W fina­ło­wych roz­gryw­kach Klaczek Rocznych do Top Ten, zakwa­li­fi­ko­wa­ły się dwie kla­cze z Janowa Podlaskiego: siwa Adelita – Czempionka Europy Klaczek Rocznych z Werony, i ciem­no­gnia­da Bambina – Czempionka Wiosennego Pokazu Młodzieży Klaczek Rocznych z Białki.

Do Top Ten Czempionatu Świata Klaczy Młodszych weszły rów­nież dwie pol­skie kla­cze wyho­do­wa­ne w Stadninie Koni w Michałowie: gnia­da Piacolla – tego­rocz­na Czempionka Pucharu Narodów Klaczy Młodszych z Akwizgranu, sprze­da­na do Arabii Saudyjskiej w 2013 r., oraz ciem­no­gnia­da Pustynia Kahila – ubie­gło­rocz­na Czempionka Świata Klaczek Rocznych.

W fina­łach Klaczy Starszych pol­skie konie domi­no­wa­ły, choć nie zdo­by­ły naj­wyż­szych tytu­łów. W Top Ten zna­la­zły się aż 4 pięk­ne pol­skie kla­cze czy­stej krwi arab­skiej – po dwie z Janowa Podlaskiego i Michałowa. Wśród nich była wydzier­ża­wio­na do Stanów Zjednoczonych gnia­da micha­łow­ska klacz Wieża Mocy, okrzyk­nię­ta w Ameryce Koniem Roku 2014 po zdo­by­ciu Potrójnej Korony USA – Scottsdale, Las Vegas i Tulsa, a któ­rej imię na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej tłu­ma­czy się na The Tower of Power. Do niej dołą­czy­ły w Top Ten: PotentillaEuzona z Janowa Podlaskiego oraz Wilda z Michałowa.

Prawdziwy triumf w Paryżu odnio­sły pol­skie ogie­ry. Złoty Medal i tytuł Czempiona Świata Ogierów Młodszych wywal­czył wyho­do­wa­ny w Stadninie Koni Michałów, dwu­let­ni, gnia­dy Morion, któ­ry przez następ­ny rok repre­zen­to­wał będzie bar­wy Kataru. Ogiera wydzier­ża­wi­ła stad­ni­na AL. THUMANA. Paryski pokaz to nie­koń­czą­ce się pasmo suk­ce­sów Moriona. Rok wcze­śniej zdo­był on na tej samej are­nie tytuł Wiceczempiona Świata Ogierków Rocznych, zwra­ca­jąc uwa­gę na swo­ją nie­za­prze­czal­ną jakość.

Natomiast w Czempionacie Świata Ogierów Starszych swój ubie­gło­rocz­ny wynik popra­wił gnia­dy Equator, tak­że ze Stadniny Koni Michałów. Zeszłoroczny Paryż przy­niósł mu Brązowy Medal, w tym roku zdo­był Srebrny i tytuł Wiceczempiona Świata Ogierów Starszych. Międzynarodowa publicz­ność nagro­dzi­ła go dłu­gi­mi bra­wa­mi i owa­cją na sto­ją­co. Equator, zde­cy­do­wa­ny fawo­ryt i ulu­bie­niec tłu­mów, dostał tak­że nagro­dę spe­cjal­ną za Najlepszy Ruch.

Jednym z naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cych momen­tów Czempionatu Świata Koni Arabskich było wrę­cze­nie Platynowego Pucharu kla­czy Pinga z SK Janów Podlaski, pra­wnucz­ce słyn­nej Pilarki – tego­rocz­nej Wiceczempionce Pucharu Narodów Klaczy Starszych i Międzynarodowej Drugiej Wiceczempionce Kataru Klaczy Starszych z Doha, Czempionce Świata i Europy 2012, Czempionce Polski 2005 i 2010, wie­lo­krot­nej zdo­byw­czy­ni tytu­łów Top Ten w Europie i Stanach Zjednoczonych. Po raz kolej­ny Platynowy Puchar został przy­zna­ny kla­czy wyho­do­wa­nej w Polsce, potwier­dza­jąc tym samym jakość pol­skiej hodow­li. Sama Pinga dołą­czy­ła do zacne­go gro­na nie­kwe­stio­no­wa­nych gwiazd, lau­re­atek Platynowego Pucharu, kla­czy któ­re zapi­sa­ły się zło­ty­mi zgło­ska­mi na kar­tach świa­to­wej hodow­li – Pianissimy i Kwestury.

Wśród nagród spe­cjal­nych, któ­re przy­pa­dły pol­skim hodow­com, zna­la­zły się nagro­dy dla Najlepszego Hodowcy i Najlepszego Hodowcy-Właściciela. Zdobyła je Stadnina Koni w Michałowie a ode­brał jej Prezes Jerzy Białobok.

Stadnina Koni w Janowie Podlaskim i Stadnina Koni w Michałowie to spół­ki Skarbu Państwa, nad któ­ry­mi nad­zór wła­ści­ciel­ski spra­wu­je Agencja Nieruchomości Rolnych.

Hodowca i Jeździec