Aktualności

Bogaty program hodowlanych atrakcji

7 grudnia 2015 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Sprawy związkowe, ·

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wa­no boga­ty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobo­ta, godz. 1615, are­na A – hala 5), któ­ry będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­ją­co brzmią­cych nazwach:

  • Z pia­sku i wia­tru stwo­rzo­ny…
  • Ze wsi ku mia­stu
  • Wojenna zawie­ru­cha
  • Przyjaciel koń, dzi­siaj

Ponadto przy­go­to­wa­no na are­nie B, hala 7 (w dniach 11 – 13 grud­nia) w Pawilonie Polskiej Hodowli nastę­pu­ją­ce poka­zy:

  • Arabski czar
  • Od fur­man­ki do kare­ty – czy­li zaprzę­gi na prze­ło­mie wie­ków
  • Galaktyka małe­go kucy­ka
  • Konna Formuła 1

Hodowcy zapra­sza­ją rów­nież na aukcje pol­skich koni wierz­cho­wych, wysta­wę ras koni, eks­po­zy­cję zabyt­ko­wych ekwi­pa­ży, wysta­wę wiel­ko­for­ma­to­wych zdjęć dedy­ko­wa­nych histo­rii PZHK, poka­zy edukacyjno-użytkowe na round­pe­nie, opro­wa­dzan­ki na kucy­kach, gry i kon­kur­sy dla dzie­ci z cyklu „ABC hodow­la­nej wie­dzy”. No i czte­ry wykłady/prelekcje popularno-naukowe pod para­so­lem Akademii Hodowcy i Jeźdźca. Tytuły i auto­rzy patrz wię­cej Uniwersytet Jeździecki.

newsletter

Hodowca i Jeździec