Aktualności

Urodzinowy spektakl hodowców

8 grudnia 2015 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, Sprawy związkowe, ·

Jeszcze parę dni pozo­sta­ło do wspa­nia­łe­go wyda­rze­nia. W sobot­nie popo­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady zapre­zen­to­wa­ny zosta­nie uni­ka­to­wy pokaz. Z oka­zji jubi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gra­mu będzie spek­takl pt.: „120 lat biało-czerwonych koni”. Historia nasze­go kra­ju sple­cio­na z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak czte­ry odsło­ny uka­zu­ją­ce Polaków i pol­skie konie ostat­nich 12 dekad. Symbioza ludzi i zwie­rząt, gdzie pozy­cja oraz uży­tecz­ność konia pozo­sta­je trud­na do prze­ce­nie­nia.

newsletter

Z piasku i wiatru…

Rozpocznie się wszyst­ko od świetl­nej bia­ło­czer­wo­nej łuny. Od orien­tal­nych akcen­tów, kie­dy z pia­sku i wia­tru stwo­rzo­ny został koń, a dzi­siaj pol­skie ara­by wspa­nia­le sła­wią nasz Kraj. Sukcesy i reno­ma naszych koni czy­stej krwi pozo­sta­ją bez pre­ce­den­su!

Ze wsi ku miastu

Od płu­ga, bro­ny, siew­ni­ka prze­to­czy­my się po rodzi­mych polach i wiej­skich mie­dzach. Pojedziemy dugą, wozem dra­bi­nia­stym i wozem koszo­wym, wspa­nia­łym wachla­rzem cho­mą­to­wych i dysz­lo­wych regio­nal­nych pojaz­dów kon­nych. Do góral­skie­go fasia­ka wrzu­ci­my cepy, gra­bie, kosy i inne typo­we dla pol­skie­go pej­za­żu narzę­dzia. Potem odwie­dzi­my typo­wą uli­cę wiel­ko­miej­ską przez któ­rą prze­mknie­my zaprzę­giem kra­kow­skim, lan­do, coupe, doroż­ką; zoba­czy­my w akcji wóz stra­żac­ki, poli­cjan­ta kon­ne­go, gaze­cia­rza, pocz­ty­lio­na oraz damy i dżen­tel­me­nów w sio­dle. Pokażemy jak się w daw­nej Polsce jeź­dzi­ło na co dzień i od świę­ta, do pra­cy, kościo­ła na chrzest czy ślub, w odwie­dzi­ny do sąsia­dów lub dale­kich przy­ja­ciół.

Zawierucha wojenna

Tyle zbroj­nych nie­szczęść prze­to­czy­ło się przez Polskę. Koń jed­nak pozo­sta­wał zawsze wier­nym part­ne­rem. Walczył u boku czło­wie­ka i wraz z nim czę­sto ginął. Chcemy mu oddać cześć. Zatem kłu­sem na are­nę wje­dzie kolum­na – odział uła­nów, wóz tabo­ro­wy, kuch­nia polo­wa, za nią arma­ta i czte­rech dży­gi­tów oraz C.K.M., z któ­re­go odda­my uro­dzi­no­we sal­wy. Będzie ran­ny, któ­re­go na kon­nych noszach prze­trans­por­tu­je­my z pola boju w bez­piecz­ne miej­sce. Potem uła­ni wydaj­nym galo­pem zaszar­żu­ją na pozor­ni­ki oraz poko­na­ją prze­szko­dę ognio­wą. Ot, skrom­na namiast­ka obra­zu woj­ny jakich kon­ne for­ma­cje mili­tar­ne doświad­cza­ły nagmin­nie.

Konie dzisiaj

Wizytówka pol­skie­go spor­tu kon­ne­go – współ­cze­sne zaprzę­gi pod wodzą meda­li­stów mistrzostw Kraju, Europy, świa­ta, nasza chlu­ba i duma naro­do­wa – otwo­rzą blok teraź­niej­sze­go koniar­stwa. Następnie roz­świe­tli pły­tę orszak dzie­ci na kucy­kach, biało-czerwonych kra­sno­lud­ków, demon­stru­ją­cych wszyst­kie dys­cy­pli­ny oraz inne for­my obec­ne­go użyt­ko­wa­nia koni w hipo­te­ra­pii, rekre­acji i tury­sty­ce… Czwórka sze­tlan­dów wypro­wa­dzi na are­nę głów­ną małych spor­tow­ców, któ­rzy wyko­na­ją impo­nu­ją­ce ele­men­ty ścież­ki hucul­skiej, wol­ty­żer­ki, ujeż­dże­nia, sko­ków i reinin­gu. A na koń­cu zbu­du­je­my wspól­ny­mi siła­mi gigan­tycz­ny tort, pod sam sufit hali 5 wznie­sie­my 12 pię­tro­wy uro­dzi­no­wy wehi­kuł. Będzie zaska­ku­ją­ca impro­wi­za­cja pony par­ty z set­ka­mi balo­ni­ków i flag oraz spe­cjal­nie odśpie­wa­nym na cześć PZHK „sto lat”!

Zapraszamy na jubi­le­uszo­wy pokaz zor­ga­ni­zo­wa­ny przez PZHK i ANR,
12 grud­nia (sobo­ta), godzi­na 1615, hala 5 – are­na A.

Ponadto licz­ne poka­zy hodowlano-użytkowe
11 – 13 grud­nia w hali 7 – are­na B

Hodowca i Jeździec