Aktualności

Kamila Żuchowska na Festiwalu Sztuki Jeździeckiej

29 marca 2018 · Kategoria: Kultura, ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Państwa, że nasza kole­żan­ka Kamila Żuchowska to nie tyl­ko oso­ba kom­pe­tent­na w pra­cy, ale tak­że uta­len­to­wa­na malar­sko i rysun­ko­wo. Podczas V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, któ­re­go jed­nym z part­ne­rów był Polski Związek Hodowców Koni, jed­ną z osób pre­zen­tu­ją­cych swo­je obra­zy była wła­śnie Kamila.

Podstawowym tema­tem jej obra­zów są konie wszyst­kich ras, ale szcze­gól­nym sen­ty­men­tem darzy konie ślą­skie. Jako wiel­bi­ciel­ka zwie­rząt potra­fi tak­że wier­nie oddać wyjąt­ko­we szcze­gó­ły nie tyl­ko budo­wy, ale mimi­ki czy cha­rak­te­ru kota, psa lub też inne­go stwo­rzon­ka – jej z wiel­ką dokład­no­ścią odma­lo­wa­ny por­tret raniusz­ka (jak ktoś nie wie war­to zer­k­nąć jaki to pta­szek) ujął wie­lu z nas.

Poniżej gale­ria zdjęć prac autor­stwa Kamili Żuchowskiej pre­zen­to­wa­nych  pod­czas Festiwalu. Autorką zdjęć jest Alicja Kuśmierczak.

Zainteresowanych zapra­sza­my rów­nież do obser­wo­wa­nia fan­pa­ge­’a Kamila Żuchowska – Equine Art, by śle­dzić dalej arty­stycz­ne poczy­na­nia naszej kole­żan­ki.

Hodowca i Jeździec