Aktualności

NieKOŃczące się opowieści piórem i pędzlem pisane

27 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Kultura, ·

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie ze zna­ny­mi autor­ka­mi „koń­skich” ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Ewą Szadyn, Gabą KrzyżanowskąKatarzyną J. Nowak, któ­re będzie ilu­stro­wa­ne wysta­wą prac Weroniki Kobylińskiej oraz Katarzyny J. Nowak.

Podczas spo­tka­nia autor­ki zapre­zen­tu­ją swo­je książ­ki oraz opo­wie­dzą o pasji, któ­ra sta­ła się ich spo­so­bem na życie. Każdy będzie mógł oso­bi­ście poznać każ­dą z Pań oraz zaku­pić wybra­ną książ­kę lub obraz czy rysu­nek ze spe­cjal­ną dedy­ka­cją.
Czas i miej­sce spo­tka­nia: pią­tek, godz. 10:00 – 16:00, sala C (II p.)
W pozo­sta­łe dni autor­ki będą pod­pi­sy­wać swo­je książ­ki na sto­isku PZHK.

Serdecznie zapra­sza­my!

Autorki i ich książki:

  • Ewa Szadyn: Wakacje w staj­ni try­lo­gia, czy­li cały świat Stefci; Naturalne meto­dy pra­cy z koń­mi, czy­li pierw­sza miłość Stefci; Opowieści z Kalinki, czy­li koń­ski świat Stefci;
  • Gaba Krzyżanowska: Luzaczka; Zaklepana; Koń zebra­ny;
  • Katarzyna J. Nowak: Końskie opo­wie­ści;

Ewa Szadyn

Hodowca i Jeździec