Aktualności

Pokazy PZHK i KOWR podczas Cavaliady w Warszawie

27 lutego 2018 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Czempionaty, wystawy i pokazy, ·

W tym roku do Warszawy ponow­nie zawi­ta­ją nasze kocha­ne „gru­ba­sy” czy­li ogie­ry zim­no­krwi­ste ze Stadniny Koni Nowe Jankowice (SO Kętrzyn). Potężne ogie­ry zaprzę­gnię­te w sul­ki, zapre­zen­tu­ją wdzięcz­ny kadryl pod lej­ca­mi pięk­nych dziew­cząt.
Po poka­zie gra­cji, będzie też czas na demon­stra­cję siły tych potęż­nych koni – widzo­wie będą mogli się zmie­rzyć z jed­nym z ogie­rów w prze­cią­ga­niu liny!

Aby dostar­czyć widzom jesz­cze wię­cej emo­cji, spe­cjal­nie do Warszawy przy­je­dzie gru­pa „Apolinarski Team”, któ­ra zapre­zen­tu­je swo­je nie­sa­mo­wi­te umie­jęt­no­ści kaska­der­skie.

Zapraszamy ser­decz­nie na poka­zy w sobo­tę o godz. 17:30 oraz cze­ka­my na wszyst­kich na naszym sto­isku!

Hodowca i Jeździec