Aktualności

Zmarł Dariusz Zalewski

27 lutego 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my o śmier­ci hodow­cy Dariusza Zalewskiego. Był to pasjo­nat, wła­ści­ciel, hodow­ca koni arab­skich oraz mało­pol­skich.

Kilka słów od rodzi­ny:

Pasjonat, wła­ści­ciel, hodow­ca koni arab­skich i mało­pol­skich. Człowiek dobry, uczci­wy, szcze­ry. Tytan pra­cy. Wspaniały ojciec dwóch córek, mąż, odda­ny przy­ja­ciel. Trener koni wyści­go­wych, któ­ry codzien­nie od świ­tu do zmierz­chu z upo­rem i mimo prze­ciw­no­ści wła­sny­mi ręko­ma dążył do lep­sze­go.
Przedwczesna śmierć zabra­ła go na wyści­gi i czem­pio­na­ty w nie­bie…

Msza poże­gnal­na odbę­dzie się w czwar­tek dnia 01.03.2018 o godzi­nie 10:00 w Parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku, ul. Armii Krajowej 34, po któ­rej nastą­pi odpro­wa­dze­nie na miej­sce wiecz­ne­go spo­czyn­ku.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec