Aktualności

Władysław Byszewski. Sportowiec i hodowca

2 lipca 2015 · Kategoria: Kultura, ·

W imie­niu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zapra­sza­my na wer­ni­saż wysta­wy „Władysław Byszewski. Sportowiec i hodow­ca”, któ­ry odbę­dzie się 7 lip­ca o godz. 18:00 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (Centrum Olimpijskie) w Galerii Olimpijskiej (par­ter).

cytatWładysław Byszewski to legen­dar­ny hodow­ca koni spor­to­wych ale rów­nież wybit­ny jeź­dziec, zawod­nik dys­cy­pli­ny sko­ki przez prze­szko­dy, wie­lo­krot­ny meda­li­sta Mistrzostw Polski, czło­wiek któ­ry poło­żył trud­ne do prze­ce­nie­nia zasłu­gi dla pol­skiej hipo­lo­gii.

W pol­skim jeź­dziec­twie i pol­skiej hodow­li Władysław Byszewski jest posta­cią nie­zwy­kłą. Wyznaczał kie­run­ki i kon­tro­lo­wał, jako inspek­tor Centralnego Zarządu Hodowli Zarodowej, pań­stwo­we sta­da i stad­ni­ny koni. Sędziuje poka­zy i czem­pio­na­ty hodow­la­ne. Uprawiał z dużym suk­ce­sem sport wyczy­no­wy. Był człon­kiem zarzą­du Polskiego Związku Jeździeckiego, w któ­re­go struk­tu­rach dzia­ła do dzi­siaj, jako czyn­ny sędzia kla­sy mię­dzy­na­ro­do­wej w dys­cy­pli­nach: sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW oraz prze­wod­ni­czą­cy Kapituły Odznaczeń. Do dziś współ­pra­cu­je z mie­sięcz­ni­kiem „Koń Polski” i kwar­tal­ni­kiem „Hodowca i Jeździec”.

dr Michał Wierusz-Kowalski

Do pobra­nia: zapro­sze­nie.

Wladyslaw_Byszewski_Sportowiec_i_hodowca

Hodowca i Jeździec