Aktualności

Gala Derby na warszawskim Służewcu

2 lipca 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 5 lip­ca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wie­le atrak­cji, w tym tra­dy­cyj­nie już kon­kurs dla pań na naj­pięk­niej­szy kape­lusz.

Gonitwa o Błękitną Wstęgę, roz­gry­wa­na w kon­ku­ren­cji trzy­let­nich koni peł­nej krwi angiel­skiej na dystan­sie 2400 m, rok­rocz­nie przy­cią­ga na tor tłu­my war­sza­wia­ków. W tym roku zgło­szo­no do niej 15 wierz­chow­ców (12 ogie­rów i 3 kla­cze), w tym jed­ne­go z zagra­ni­cy – Sanoka, tre­no­wa­ne­go w cze­skiej staj­ni przez Polaka Grzegorza Wróblewskiego. Oprócz jeźdź­ców, któ­rych rywa­li­za­cję moż­na oglą­dać co tydzień na słu­że­wiec­kim torze, gościn­nie wystą­pią dżo­ke­je z Czech, Irlandii, Francji czy Włoch. Suma nagród wyno­si 175.000 zł (100 tys. zł za pierw­sze miej­sce). W ostat­nich dwóch sezo­nach wygry­wa­ły konie tre­no­wa­ne przez Andrzeja Walickiego: 2013 – Patronus pod Piotrem Piątkowskim; 2014 – Greek Sphere pod cze­skim dżo­ke­jem Tomášem Lukáškiem. Trener Walicki jest rekor­dzi­stą pod tym wzglę­dem. W swo­jej boga­tej, 46-letniej karie­rze trium­fo­wał 13 razy (12 zwy­cięstw odniósł na Służewcu i jed­no w Wiedniu, w 1985 roku).

Podczas nie­dziel­nej Gali Derby, któ­ra roz­pocz­nie się o godz. 14:00, roze­gra­nych zosta­nie w sumie 9 gonitw. Oprócz Derby war­to zwró­cić uwa­gę na goni­twę o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego dla naj­lep­szych 4‑letnich i star­szych fol­blu­tów (2600 m, nie­dzie­la godz. 17:30) a tak­że Memoriał Fryderyka Jurjewicza (1600 m, nie­dzie­la godz. 19:15).

cytatChcemy, aby Tor Służewiec odzy­skał sta­tus popu­lar­ne­go miej­sca na mapie Warszawy i wpi­sał się na sta­łe w week­en­do­we pla­ny war­sza­wia­ków.

pod­kre­śla Wojciech Szpil,
Prezes Totalizatora Sportowego.

W trak­cie Gali Derby odbę­dzie się tra­dy­cyj­ny kon­kurs dla pań na naj­pięk­niej­szy kape­lusz. Co roku panie prze­ści­ga­ją się w fan­ta­zyj­nych nakry­ciach gło­wy, któ­re są dodat­ko­wą atrak­cją tego dnia.

Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­na zosta­nie spe­cjal­na stre­fa, w któ­rej będą mia­ły moż­li­wość pojeź­dzić na karu­ze­li, spraw­dzić się w rzu­cie pod­ko­wą, poska­kać na mini-bungee czy pojeź­dzić na kucy­kach. W prze­rwach mię­dzy goni­twa­mi kibi­ce będą mogli sko­rzy­stać z sze­ro­kiej ofer­ty gastro­no­micz­nej na tere­nie toru ofe­ro­wa­nej przez popu­lar­ne food truc­ki.

Na Służewiec naj­ła­twiej doje­chać samo­cho­dem (wjazd od uli­cy Puławskiej 266). Można też wybrać komu­ni­ka­cję miej­ską, szcze­gól­nie dogod­ny jest auto­bus linii 300, kur­su­ją­cy w dni wyści­go­we mie­dzy sta­cją Metro Wilanowska a Torem Służewiec co 30 – 35 minut.

Bilet do stre­fy B w dniu Derby kosz­tu­je 12 zł. Dzieci do 13 roku życia wcho­dzą na tor bez­płat­nie.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl oraz na stro­nie wyda­rze­nia na Facebooku.

Derby2015

Hodowca i Jeździec