Aktualności

Hodowca i Jeździec w TOK FM

30 października 2014 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Koniarze nastaw­cie się na słu­cha­nie… Już jutro na ante­nie radia TOK FM zago­ści kwar­tal­nik „Hodowca i Jeździec”. Oczywiście może­cie spo­dzie­wać się roz­mo­wy na temat koni. W pro­gra­mie „OFF Czarek” przy oka­zji pre­zen­ta­cji nasze­go cza­so­pi­sma będzie­my pro­mo­wać sze­reg zagad­nień zwią­za­nych z prze­my­słem kon­nym. Lekko, łatwo i przy­jem­nie dwóch redak­to­rów spró­bu­je prze­my­cić w ete­rze pasję do koń­skich ogo­nów, czy­li gospo­darz Cezary Łasiczka i gość Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczel­ny „Hodowca i Jeździec”.
Włączcie w pią­tek, 31.10 o godz. 12:05, radio TOK FM albo odwiedź­cie inter­net - peł­ny zapis roz­mo­wy w archi­wum audy­cji.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec