Aktualności

Końska audycja radiowa na stronach www

20 kwietnia 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Wczoraj - czwar­tek, 19 kwiet­nia br. - na ante­nie „Radia Dla Ciebie” gości­ły konie. Lekko, łatwo i przy­jem­nie zachę­ca­no do spę­dze­nia majów­ki w sio­dle i nie tyl­ko… Chcesz posłu­chać o czym mówi­li Katarzyna DowborMarek Siudym, jakie tema­ty poru­szy­li Lidia Kasperska, Agnieszka Kopka, Beata Wróblewska, Michał Wierusz-KowalskiRadosław Wiszniowski? Wejdź na stro­nę www.rdc.pl i zapo­znaj się z zare­je­stro­wa­nym mate­ria­łem audio. W niniej­szym lin­ku znaj­dziesz peł­ny zapis koń­skiej audy­cji radio­wej w inter­ne­cie. Sam posłu­chaj i powiedz innym… Razem spo­pu­la­ry­zuj­my sport i rekre­ację jeź­dziec­ką, wyści­gi, prze­mysł kon­ny. Dość uwie­rzyć i dzia­łać w imię koń­skiej spra­wy!!!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec