Aktualności

Organizacja MPMK w 2014 roku

28 listopada 2013 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Prezydium Zarządu Głównego PZHK na posie­dze­niu w dniu 21 listo­pa­da 2013 roku wybra­ło nastę­pu­ją­ce ofer­ty na orga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2014 roku:

  1. „Agro-Aves” Gajewniki – sko­ki przez prze­szko­dy
  2. LKS „Stragona” Strzegom – WKKW oraz ujeż­dże­nie
  3. Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach – powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.

Terminy roz­gry­wa­nia MPMK w 2014 roku zosta­ną poda­ne w pierw­szej poło­wie grud­nia 2013 roku.

Hodowca i Jeździec