Aktualności

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2013 roku

4 października 2012 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2013 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 listo­pa­da 2012 r., godz. 1600.

Hodowca i Jeździec