Aktualności

Nowy przetarg na wykonanie „Paszportu koniowatego”

7 października 2015 · Kategoria: Przetargi, ·

W związ­ku z unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go z dnia 11 wrze­śnia 2015 Polski Związek Hodowców Koni ponow­nie zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621 – 85-80, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 1000.

Hodowca i Jeździec