Aktualności

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

6 października 2015 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 9 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (pią­tek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 1100.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec