Aktualności

Kłusaki na Partynicach

8 października 2015 · Kategoria: Wyścigi, ·

Wyścigi kon­ne Wrocław zapra­sza­ją na mię­dzy­na­ro­do­wy dzień kłu­sa­ków.
W nie­dzie­lę na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice zmie­rzą się kłu­sa­ki fran­cu­skie. W pro­gra­mie mityn­gu jest sześć gonitw dla koni w róż­nym wie­ku. Najliczniejszą staw­kę dzie­się­ciu zaprzę­gów zgro­ma­dził wyścig z udzia­łem sześcio- i sied­mio­lat­ków.

Spotka się w nim kil­ka koni z czo­łów­ki ści­ga­ją­cych się w Polsce kłu­sa­ków fran­cu­skich, któ­re pod koniec wrze­śnia bie­ga­ły na torze Mariendorf w Berlinie. Dość nie­spo­dzie­wa­nie naj­le­piej wypa­dła tam Vahine du Lys, któ­ra zaję­ła dru­gie miej­sce. Piąta przy­bie­gła Uxia d’Albret, a roz­cza­ro­wa­ła Usita (ósma) i przede wszyst­kim Ukamaya Verderie, któ­ra zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na. Pierwszy raz w Polsce pobie­gnie Udine du Pont, któ­ra ma w dorob­ku dwie wygra­ne goni­twy na torach fran­cu­skich. Ponownie w akcji zoba­czy­my rów­nież Unzena, gościa z Czech, któ­ry na kon­cie ma 14 zwy­cięstw.

Piętnasty dzień wyści­go­wy roz­pocz­nie rywa­li­za­cja naj­młod­szych kłu­sa­ków, w któ­rej zmie­rzą się konie dwu- i trzy­let­nie. Niektóre mimo mło­de­go wie­ku mają już spo­re doświad­cze­nie, inne dopie­ro pró­bu­ją sił na torze. Na zakoń­cze­nie ści­gać się będą naj­star­sze kłu­sa­ki. Z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny­mi pol­ski­mi kłu­sa­ka­mi powal­czy solid­ny Peter Pan z Czech. Tradycyjnie zapo­wia­da się koń­ska daw­ka emo­cji!

Serdecznie zapra­sza­my już w nie­dzie­lę, 11 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 1250
na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2.
WSTĘP WOLNY!

IMG_2334

IMG_9303

Hodowca i Jeździec