Aktualności

Reklama na okładce paszportu konia

11 marca 2014 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na sprze­daż miej­sca rekla­mo­we­go na okład­ce pasz­por­tu konia. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi zgła­sza­nia ofert.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 24 mar­ca 2014 r., godz. 1100.

Hodowca i Jeździec