Aktualności

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego”

11 września 2015 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z  zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79. Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 900.

Hodowca i Jeździec