Aktualności

Przetarg na dostarczenie transponderów

21 marca 2016 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621 – 85-80, fax. 22 628 – 68-79 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 800-1600.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 19 kwiet­nia 2016 r., godz. 1430.

Hodowca i Jeździec