Aktualności

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Polskiej hodow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  odnio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu inau­gu­ra­cji sezo­nu wyści­go­we­go na nie­miec­kim torze w Krefeld. Tym samym zosta­ła zwy­cięż­czy­nią jedy­nej tego dnia goni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa popro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres mają­cy jako jedy­ny jeź­dziec w histo­rii wygra­ne zarów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek.

W goni­twie Inferna w dystan­sie galo­po­wa­ła na drugiej-trzeciej pozy­cji, w decy­du­ją­cej fazie wyści­gu wyszła na pro­wa­dze­nie i łatwo poko­na­ła rywa­li. Drugi ze stra­tą 5½ dłu­go­ści był bel­gij­ski sti­pler Coyaique (M. Lopez), trze­cie miej­sce zajął Picks Milan (V. Korytar), a czwar­ty przy­biegł Mankind (R. Man), dru­gi koń tre­no­wa­ny przez Roberta Świątka. Czwarte miej­sce konia Mankind jest  bar­dzo dobrym wyni­kiem ze wzglę­du na start pod naj­wyż­szą wagą (71 kg) i na trud­ny, cięż­ki tor sta­no­wią­cy wyzwa­nie dla lek­kiej budo­wy konia.

Hodowcami zwy­cię­skiej Inferny jak i jej wła­ści­cie­la­mi są JoannaJarek Zalewscy. Są nie­zwy­kle dum­ni z suk­ce­su za gra­ni­cą i pokła­da­ją w kla­czy wiel­kie nadzie­je. W minio­nym sezo­nie na wro­cław­skim torze klacz z powo­dze­niem star­to­wa­ła w goni­twach  pło­to­wych i prze­szko­do­wych, choć bez zwy­cięstw.

Inferna jak i Mankind tre­no­wa­ne są na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Otwarcie sezo­nu wyści­go­we­go na wro­cław­skich Partynicach już za mie­siąc tj. 24 kwiet­nia. Wyścigi kon­ne. Wrocław z pew­no­ścią dostar­czą koń­ską daw­kę emo­cji!

Źródło: WTWK Partynice

Hodowca i Jeździec