Aktualności

Przetarg na dostarczenie serwisu ogłoszeniowego

2 czerwca 2014 · Kategoria: Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su ogło­sze­nio­we­go wspie­ra­ją­ce­go sprze­daż koni pol­skiej hodow­li. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­dami prze­targu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Agnieszka Kopka, e‑mail: kopka@pzhk.pl, tel. 505 – 555-235.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 16 czerw­ca 2014 r., godz. 1400.

Hodowca i Jeździec