Aktualności

Dobry weekend dla WKKW-istów

2 czerwca 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,

W minio­ny week­end za gra­ni­cą star­to­wa­li nasi WKKW-iści. Paweł Spisak na Banderasie, na któ­rym wywal­czył w ubie­głym roku brą­zo­wy medal Mistrzostw Świata Młodych Koni, zajął pią­te miej­sce w 2‑gwiazdkowym kon­kur­sie w Kreuth (Niemcy). Bardzo dobrze poje­cha­ła tak­że Zuzanna Burkert na Hatterii w roz­gry­wa­nym w tym samym miej­scu kon­kur­sie 1‑gwiazdkowym. Tę klacz zapew­ne wie­lu miło­śni­ków WKKW koja­rzy z Pawłem Warszawskim, któ­ry jeź­dził na niej w kon­kur­sach 3‑gwiazdkowych.
Należy dodać, że oba te konie wyho­do­wa­no w Polsce. Banderas, 7‑letni wałach szla­chet­nej pół­krwi po Moravia westf. od Babilonia xx / Jape xx został wyho­do­wa­ny przez pana Romana Drabińskiego. Z kolei mało­pol­ska klacz Hatteria, ur. 2000 (Top Gun xo – Hatynka m / Judex xx) pocho­dzi z pań­stwo­wej Stadniny Koni Walewice.

Źródło: PAPJ

Hodowca i Jeździec